Ποια είναι τα βήματα για τη συγγραφή μίας ολοκληρωμένης πτυχιακής

Για την εκπόνηση μίας πτυχιακής εργασίας πρέπει να ακολουθείτε μια σειρά από βήματα ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι προϊόν επιστημονικής συγγραφής, τεκμηριωμένο και ορθώς μορφοποιημένο..

Κατά τη συγγραφή μίας πτυχιακής ή διπλωματικής μελέτης το πρώτο και ίσως το σημαντικότερο βήμα είναι η ουσιαστική κατανόηση του θέματος που έχετε επιλέξει. Θα πρέπει δηλαδή να έχει κατανοηθεί ο στόχος και τα ερευνητικά ερωτήματα που σκοπεύετε να θέσετε και να αναλύσετε.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο τύπους θεμάτων για την πτυχιακή σας: «βιβλιογραφική μελέτη» και «ερευνητική / πειραματική μελέτη». Στις θεωρητικές / βιβλιογραφικές εργασίες ουσιαστικά γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση ενός συγκεκριμένου θέματος, ενώ στις ερευνητικές μελέτες γίνεται μία εις βάθος διερεύνηση ενός θέματος με χρήση δεδομένων από ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, πειραματικές μετρήσεις και δημοσιεύσεις.

Το επόμενο βήμα είναι η αναζήτηση και η οργάνωση της βιβλιογραφίας που απαιτείται για την ανάλυση του θέματος που έχετε επιλέξει. Τις βιβλιογραφικές πηγές σας μπορείτε να τις αντλήσετε από επιστημονικά συγγράμματα, βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, διαδίκτυο, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, σημειώσεις μαθημάτων κλπ.

Το τρίτο βήμα είναι η έναρξη εκπόνησης της μελέτης σας. Κάθε εργασία χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο "σκελετό" ο οποίος θα πρέπει να ακολουθείται για να προκύπτει μια ολοκληρωμένη επιστημονική εργασία.

 • Εξώφυλλο
 • Ευχαριστίες
 • Πίνακας περιεχομένων
 • Πίνακας συντομογραφιών
 • Λίστα Εικόνων, Πινάκων, Διαγραμμάτων κλπ.
 • Περίληψη: Περιλαμβάνει συνοπτικά το σκοπό, τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα μίας εργασίας.
 • Κύριο Μέρος (Θεωρητικό)
 • Εισαγωγή: Εδώ ορίζονται τα ερευνητικά ερωτήματα και οι ερευνητικοί στόχοι.
 • Βιβλιογραφική ανασκόπηση: Λεπτομερής παράθεση βιβλιογραφικών πηγών που σχετίζονται με το μελετώμενο θέμα.
 • Υλικά και Μέθοδοι: Η μεθοδολογία αναφέρεται στον τρόπο/μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στη δική σας μελέτη είτε πρόκειται για βιβλιογραφική είτε για πειραματική μελέτη.
 • Αποτελέσματα μελέτης
 • Συζήτηση: Σε αυτό το σημείο γίνεται η ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μίας μελέτης. Ουσιαστικά ο στόχος όλων των πτυχιακών εργασιών είναι να προκύψουν εν τέλει απαντήσεις στα ερευνητικά
 • ερωτήματα που έχουν αρχικά τεθεί από τον ερευνητή.
 • Συμπεράσματα: Παρουσίαση των συμπερασμάτων για κάθε ερευνητικό ερώτημα.
 • Προτάσεις για μελλοντική έρευνες
 • Παραρτήματα εάν υπάρχουν (π.χ. ερωτηματολόγια)
X

Right Click

No right click